Aktualności

Więcej o: XXI sesja Rady Powiatu

XXI sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 30 września 2016 roku (piątek) o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej nr 107 Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 odbędzie się XXI zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5. Przyjęcie informacji  o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ.
6. Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z o.o.
7. Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach.
8. Przyjęcie informacji na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego.
9. Przyjęcie informacji na temat funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych.
10. Przyjęcie informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2015 roku.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza 2016 roku.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za okres I półrocza 2016 roku.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2016 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2016 roku.
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres I półrocza 2016 roku.
16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2016” w roku 2015.
17. Przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2016 roku.
18. Przyjęcie informacji z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 2016 roku.
19. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach” za I półrocze 2016 roku.
20. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019 za I półrocze 2016 roku.
21. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2016 roku.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019 z perspektywą
na lata 2020-2023.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 roku.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.
26. Informacja Starosty Siedleckiego na temat wyników pokontrolnych NIK i aktualnej sytuacji składowiska odpadów komunalnych w Kotuniu”.
27. Informacja Przewodniczącego Rady.
28. Interpelacje i zapytania Radnych.
29. Zamknięcie obrad.
Czytaj więcej „XXI sesja Rady Powiatu”

Więcej o: Uchwała w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siedleckiego

Uchwała w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siedleckiego

Uchwała Nr 94/174/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 września 2016 roku w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku w sferach ratownictwo i ochrona ludności oraz ochrona i promocja zdrowia. Czytaj więcej „Uchwała w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siedleckiego”

Więcej o: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla gmin Kotuń i Skórzec

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla gmin Kotuń i Skórzec

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin: Kotuń i Skórzec dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł Czytaj więcej „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla gmin Kotuń i Skórzec”

Więcej o: Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu w Siedlcach

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu w Siedlcach

Informuję, że w dniu 13 września 2016 roku (wtorek) o godzinie 13.00 w Biurze Rady (pok.210) Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.

Czytaj więcej „Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu w Siedlcach”

Do góry