Powiat Siedlecki

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

Czytaj więcej

Powiat Siedlecki

Wybór oferty na wsparcie przez powiat siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku

Wybór oferty na wsparcie przez powiat siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku. Czytaj więcej

Powiat Siedlecki

Wybór ofert w zakresie pomocy społecznej – „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzhaimera…”

Wybór oferty na wsparcie na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób pn. Czytaj więcej

logo_pl4_m

Konkurs ofert MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Czytaj więcej

Powiat Siedlecki

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku. Czytaj więcej

Powiat Siedlecki

Wybór oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

Uchwała Nr 166/318/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 listopada 2017 roku Czytaj więcej

Powiat Siedlecki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

Uchwała Nr 166/319/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 listopada 2017 roku Czytaj więcej

powiat-siedlecki

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” Czytaj więcej

Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse”

Zachęcamy fundacje, stowarzyszenia, w tym także ochotnicze straże pożarne, miejskie, gminne i powiatowe biblioteki oraz miejskie i gminne domy kultury z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców do zapoznania się z głównymi działaniami realizowanymi w ramach projektu w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse” organizowanego przez Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Czytaj więcej

powiat-siedlecki

Spotkanie konsultacyjne programów współpracy

Nawiązując do komunikatu z dnia 17 sierpnia 2017 r. zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 5 września 2017 roku (wtorek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, sala 107 (I piętro). Czytaj więcej